കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. നീതു

ഡോക്ടർ : നീതു സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DPM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്‌, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. ഡി. രാജു

ഡോക്ടർ : ഡി. രാജു സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ), സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD (Gen. Med) , MD…

Continue Reading →

ഡോ. ജിനേൻ

ഡോക്ടർ : എൻ.എസ്. ജിനേൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, DT, M & HDPM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പേൾ…

Continue Reading →

ഡോ. വി. രാമചന്ദ്രൻ

ഡോക്ടർ : വി. രാമചന്ദ്രൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS, DDM & R ഹോസ്‌പിറ്റൽ…

Continue Reading →

ഡോ. സുരേഷ് ബാബു. എസ്.

ഡോക്ടർ : സുരേഷ് ബാബു. എസ്. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MSC, MBBS, DPM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ,…

Continue Reading →