ഡയറക്ടറിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

കരുനാഗപ്പള്ളി വവ്വാക്കാവിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി മൾട്ടിബ്രാൻഡ് കാർ & ടുവീലർ സർവ്വീസ് സെന്റർ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിബ്രാൻഡ് കാർ & ടൂവീലർ സർവ്വീസ് സെന്റർ വവ്വാക്കാവിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹു:…

Continue Reading →