കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. പ്രശാന്ത്

ഡോക്ടർ : പ്രശാന്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ – ഇ.എൻ.റ്റി., താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. തുളസീധരൻ

ഡോക്ടർ : തുളസീധരൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS(Ent), DLO, DIP.N.B ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ക്ലിനിക്, മോഡൽ സ്ക്കൂളിന് കിഴക്കുവശം,…

Continue Reading →

ഡോ. രത്‌നം

ഡോക്ടർ : രത്‌നം സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DLO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഇ.എൻ.റ്റി. ക്ലിനിക്, ആലുംകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി (താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ…

Continue Reading →

ഡോ. എം. ശിവസുതൻ

ഡോക്ടർ : എം. ശിവസുതൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DLO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഡയറക്ടർ, പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. സുജിത്ത്. വി.

ഡോക്ടർ : സുജിത്ത്. വി. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DLO, DNB ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ക്ലിനിക്, ഗവ. ഹോസ്‌പിറ്റലിനു എതിർവശം,…

Continue Reading →

ഡോ. ഹരിദാസ്

ഡോക്ടർ : ഹരിദാസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DLO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. റ്റി. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

ഡോക്ടർ : റ്റി. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി. സർജൻ (ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) , വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DLO, MS (Ent) ഹോസ്‌പിറ്റൽ…

Continue Reading →

ഡോ. ലീലാദേവി

ഡോക്ടർ : ലീലാദേവി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DLO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ക്ലിനിക്, ഗവ. ഹോസ്‌പിറ്റലിനു എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. സജിത

ഡോക്ടർ : സജിത സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DNB, DLO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →