ഡയറക്ടറിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പുതിയതായി ഒരു LAUNDRY HUB ആരംഭിച്ചു….

കരുനാഗപ്പള്ളി : കരുനാഗപ്പള്ളി ലാലാജി ജംഗ്ഷനു പടിഞ്ഞാറുവശം VPS LAUNDRY HUB എന്ന സ്ഥാപനം 2018 ഡിസംബർ 23 ന് പ്രശസ്ത ബാല സിനിമാ താരം മാസ്റ്റർ…

Continue Reading →