ഡയറക്ടറിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

സൗജന്യ നിരക്കിൽ രക്ത പരിശോധനകൾ…. ലോക ഹൃദയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളി DDRC SRL ൽ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : കേരളത്തെ പ്രമുഖ രോഗനിർണയ കേന്ദ്രമായ DDRC SRL ന്റെ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള കരുനാഗപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ചിൽ ലോക ഹൃദയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു 2018 സെപ്റ്റംബർ 29 ശനിയാഴ്ച…

Continue Reading →