കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. കെ.ജെ. തോമസ്

ഡോക്ടർ : കെ.ജെ. തോമസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), ഓർത്തോപീഡിയക് സർജൻ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ :…

Continue Reading →

ഡോ. സുരശ്രീജതൻ

ഡോക്ടർ : സുരശ്രീജതൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജറി (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DA, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : കൺസൾട്ടന്റ്‌ സർജൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. ബി. പ്രകാശ്

ഡോക്ടർ : ബി. പ്രകാശ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജറി (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ) : ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി (താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ) , പ്ളാസ്റ്റിക് സർജറി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS,…

Continue Reading →

ഡോ. ഫസലുൽ റഹ്മാൻ

ഡോക്ടർ : ഫസലുൽ റഹ്മാൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. സുധീഷ്. പി. എൻ.

ഡോക്ടർ : സുദീഷ്. പി. എൻ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് (താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ…

Continue Reading →

ഡോ. സുരേഷ്. ആർ.

ഡോക്ടർ : സുരേഷ്. ആർ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS, MRCS, Bip (Laparoscopic),…

Continue Reading →

ഡോ. വി. രാമചന്ദ്രൻ

ഡോക്ടർ : വി. രാമചന്ദ്രൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS, DDM & R ഹോസ്‌പിറ്റൽ…

Continue Reading →

ഡോ. രാകേഷ് പ്രവീൺ രാജ്

ഡോക്ടർ : രാകേഷ് പ്രവീൺ രാജ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ,…

Continue Reading →

ഡോ. ഷെരിഫ്

ഡോക്ടർ : ഷെരിഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. മോഹൻ പിള്ള

ഡോക്ടർ : മോഹൻ പിള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ജാസ്‌മിൻ കബീർ

ഡോക്ടർ : ജാസ്‌മിൻ കബീർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : സർജറി (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ സർജൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →