എം.കെ.വിജയഭാനു, ഒട്ടത്തില്‍മുക്ക് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എം.കെ.വിജയഭാനു
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 28
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ഒട്ടത്തില്‍മുക്ക്
വിലാസം : മംഗള ഭവനം, അയണി. വടക്ക്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് -പി.ഒ, 690573
മൊബൈല്‍ : 9895926388
വയസ്സ് : 46
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ : പുരുഷന്‍
തൊഴില്‍ : പൊതുപ്രവര്‍ത്തനംനമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !