വിദ്യാധിരാജാ കോളേജ് , കരുനാഗപ്പള്ളി

വിദ്യാധിരാജാ കോളേജ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2625347
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....