കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ….

ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി വർക്ക്ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചു….

കരുനാഗപ്പള്ളി : കല്ലുംമൂട്ടിൽകടവിന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഓട്ടോ ഗ്വാരേജ് എന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് AUTOMAN S എന്ന പേരിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി കരുനാഗപ്പള്ളി ചിത്രാഞ്ജലി (ഖാൻസ്…

Continue Reading →